Başvuru

BİLGİLENDİRME

_
1-GENEL BİLGİLER

Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunmak isteyen girişimciler BÜDOTEK tarafından belirlenen başvuru ve kabul süreçlerini başarıyla tamamlamalıdır.

BÜDOTEK’de yer almak isteyen girişimcilerin Ar-Ge, inovasyon ve işbirliği yetenekleri ile TGB içinde gerçekleştirmek istedikleri projeleri bir değerlendirme komisyonu tarafından detaylı biçimde incelenir. Belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilip uygun görülen firmalar Teknopark’ta yer olması durumunda BÜDOTEK’e kabul edilir.

Başvuruların sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi için başvuru dokümanının eksiksiz ve doğru olarak doldurulması çok önemlidir.

2-KİMLER BAŞVURABİLİR

Boyutu ne olur olsun,  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasasına ve ilgili Uygulama Yönetmeliğine uygun bir şekilde faaliyette bulunmak isteyen tüm girişimciler BÜDOTEK’e başvurabilir.

Başvuru, online olarak, başvuru formu doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurulup talep edilen dokümanlarla birlikte BÜDOTEK’e iletmek suretiyle yapılır.

3-BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLER?

BÜDOTEK’e başvuru süreci, girişimcinin https://www.budotek.com.tr adresinde yer alan BAŞVURU butonunu tıklayıp ilgili adımları takip ederek sisteme kaydolması ile başlar.

Kullanıcı adı ve şifresi ile başvuru formuna ulaşan girişimci formda istenen bilgileri ve eklenmesi talep edilen belgeleri sisteme girer. Bu formda yer alan bilgi ve belgeler değerlendirme sürecinin ana girdisi olduğu gibi aynı zamanda girişimcinin BÜDOTEK’e kabul edilmesi durumunda temel bilgi kaynaklarından biridir

Başvuru formunu tek oturumda doldurma zorunluluğu yoktur. Kullanıcı istenilen bilgi ve belgeleri değişik zamanlarda ve sınırsız kez sisteme girerek tamamlayabilir.

Başvuru formunda girişimci firmaya ait adres bilgileri, mali bilgiler, personel bilgileri, geleceğe ilişkin projeksiyonları gibi genel bilgilerin yanı sıra firmanın geçmişte yaptığı, yürütmekte olduğu ve BÜDOTEK bünyesinde yürütmeyi planladığı Ar-Ge ve/veya tasarım projeleri ile ilgili bilgiler istenmektedir. Ayrıca çeşitli belgeler de talep edilmektedir.

Talep edilen bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması zorunludur. Eksik bilgi ve belgeler başvurunun değerlendirmeye alınmamasına yol açacağı gibi verilen bilginin yanlış olduğunun ortaya çıkması başvurunun değerlendirmeye alınmamasına, eğer yanlışlık Teknopark’a kabulden sonra ortaya çıkmışsa taraflar arasındaki sözleşmenin iptaline neden olabilir.

Başvuru formunu ekleriyle birlikte tamamlayan girişimci formu önce online olarak sunar ve sunduğunu budotek@budotek.com.tr adresine göndereceği bir e-posta ile bildirir. BÜDOTEK başvuru dokümanının tamlığını kontrol ettikten sonra varsa eksiklerini, tam ise başvuru onayını firmaya bildirir.

Firma onay mesajını aldıktan sonra başvuru dokümanının çıktısının ve eklerinin (resmi belgeler hariç) her sayfasını kaşeleyip imzalayarak bir Başvuru Dosyası oluşturur. Orijinal olmayan belgelerin Noter onaylı (gelir tablosu ve bilançoların Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Mali Müşavir onaylı) kopyalarının dosyada yer alması esastır. Başvuru dosyası ve dosyanın CD’ye taranmış kopyası BÜDOTEK’e teslim edilir.

4-BAŞVURU ÜCRETİ NE KADARDIR, NASIL ÖDENİR?

Başvuruların değerlendirme sürecine alınması için başvuru ücretinin yatırılarak dekontunun başvuru dosyası le birlikte BÜDOTEK’e iletilmesi gerekmektedir. Başvuru ücretleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

a Öğretim elemanları ve öğrenciler ile hissesinin %51 ve üstü öğretim elemanlarına ve/veya öğrencilere ait olan firmalar Ücret alınmaz
b Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 14.Maddesinin (g) bendi uyarınca, başka bir kamu kurumu ve/veya uluslararası kurum tarafından Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurumu ve kuruluşlarınca oluşturulan projelerin BÜDOTEK’e başvurusu 4.000 TL + KDV
c a ve b maddelerindeki özelliklere sahip olmayıp kuluçkaya başvuran girişimciler 4.500 TL + KDV
d a, b ve c maddelerindeki özellikler dışında kalan tüm başvurular 12.000 TL +KDV

 

Başvuru ücreti aşağıda detayları verilen banka hesabına yatırılır ve açıklama kısmına başvuru yapanın ünvanı ile “başvuru ücreti” ibaresi yazılır.

Hesap Adı: Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknopark AŞ.

Banka / Şube adı: İş Bankası İmes Sanayi Şubesi

Hesap Numarası: 1114-0788367

IBAN NO:  TR50 0006 4000 0011 1140 7883 67

Değerlendirme süreci başlatılan başvuruların ücretleri başvuru reddedildiği takdirde iade edilmemektedir.

5-BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Teslim alınan her bir başvuru dosyası iki öğretim elemanı ve bir sektör temsilcisinden az olmamak kaydıyla en az üç hakeme gönderilir.

Hakemler kendilerine sunulan bilgiler ve inceleme sırasında edindikleri izlenimler doğrultusunda değerlendirmelerini yapar, başvuruyu notlar ve bununla ilgili bir rapor hazırlar.

Hakemler tarafından değerlendirilen başvurular daha sonra öğretim elemanları ve sektör temsilcilerinden oluşan altı kişilik bir Değerlendirme Kurulunda görüşülür. Hakemlerin ve Değerlendirme Kurulunun verdiği notlar birleşerek başvurunun nihai notunu meydana getirir. Bu not başvuru sahibine bildirilir.

Değerlendirme süreci boyunca başvuruyu değerlendiren hakemlerin ve değerlendirme kurulunda yer alanların kimler olduğu konusunda başvuru sahibine bilgi verilmez. Değerlendirme sonucunun duyurulmasından sonra başvuru sahibinin notuna itiraz etmesi durumunda, itiraz değerlendirme kurulunda ele alınır. Bu kurulun vereceği karar kesindir.

Yapılan değerlendirmeler sonunda uygun bulunan başvurular Yönetim Kuruluna sunulur ve karara bağlanır. Kabul edilen başvuruların sahipleriyle sözleşme imzalanarak Teknopark’a kabulleri yapılır.

6-DEĞERLENDİRMEDE NELER DİKKATE ALINIR?

Değerlendirme iki ana başlık altında yapılır. Dikkate alınan hususlar şunlardır?

i. Başvuruyu yapan girişimci firma:
A. Ar-Ge Yetkinliği
I. İnsan Kaynağı
II. Ar-Ge Deneyimi
B. Mali Kaynak Yeterliliği
C. Fikri Haklar Deneyimi / Yönetimi
I. Ulusal
II. Uluslararası
D. İşbirliği ve Gelişme Potansiyeli
I. Üniversitelerle İşbirliği Potansiyeli
II. Firmanın Gelişme Potansiyeli

ii. Teknopark’a sunulan proje:

A. Projenin Genel Niteliği
I.    Projenin nitelik ve hedefleri
II.    FMH ya da standard alma potansiyeli
B. Teknolojik Yönü
I.    I. Ar-Ge içeriği
II.    II. Yenilikçilik ve özgünlüğü
C. Uygulanabilirliği
I.    Teknik yapılabilirlik
II.    Kaynak yeterliliği
D. Ekonomik Değeri
I.    Pazarın ihtiyacı ile örtüşmesi
II.    Yaratacağı katma değer
E. İşbirliği Potansiyeli
I.    Boğaziçi Üniversitesi akademisyen, araştırmacı ve öğrencileri ile çalışma
II.    Boğaziçi Üniversitesi araştırma altyapısından yararlanma
III.    Dudullu OSB firmalarıyla işbirliği

7-KABUL EDİLME DURUMUNDA KİRALAMA KOŞULLARI NEDİR?

Kabul edilen girişimcilere ofis alanları boş ve içi yapılmamış şekilde (shell and core) teslim edilir.

Aylık kira bedeli 31 Aralık 2024’e kadar yeni başvurular için 750 TL/m2 + KDV dir.

Ortak alan giderleri ve ofis içinde tüketilen enerji ve su bedelleri kiraya dahil değildir.

Daha detaylı bilgi için BÜDOTEK Yönetimi ile budotek@budotek.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerinin BÜDOTEK Yönetimi ile temasa geçmeleri önerilmektedir.

BAŞVURU GİRİŞ

_